Gebruiksvoorwaarden

Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van Online Talent Manager B.V. (hierna te noemen “OTM”) zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn op te vinden op www.onlinetalentmanager.nl en opvraagbaar bij de Kamer van Koophandel.

Gegevens OTM
Online Talent Manager B.V.
Claudius Prinsenlaan 126
4818 CP Breda
info@onlinetalentmanager.nl
KvK : 20115592
BTW : 8106.28.636.B.01

De algemene voorwaarden zijn in eerste instantie geschreven vanuit het oogpunt dat een HR professional het Systeem en of de Diensten afneemt. OTM heeft een aparte website ontwikkeld waarop u als gebruiker en/of afnemer (een deel van) het Systeem kunt gebruiken.

Door op enigerlei wijze gebruik te maken van deze en/of andere websites en/of andere online diensten van OTM (inclusief het bezoeken van de websites en/of de op websites aangeboden informatie te gebruiken) stemt u ermee in dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u hiermee akkoord gaat. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze Gebruiksvoorwaarden, prevaleren de voorwaarden van de desbetreffende producten en diensten.

Gebruik deze en/of andere websites van OTM

Hoewel de inhoud van de websites op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan OTM niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de op de websites aangeboden psychologische tests en/of gepubliceerde informatie. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

OTM beheert en onderhoudt de websites vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op de websites aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u de websites vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Informatie van derden Wanneer OTM hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat OTM de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. OTM aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door OTM niet geverifieerd.

Wet koop op afstand Indien u in de hoedanigheid van consument afnemer bent van (een deel van) het Systeem dan wel overige producten en/of diensten die via de websites van OTM worden besteld, dan geldt expliciet een bedenktijd van 7 werkdagen.

Indien u als consument een overeenkomst bent aangegaan met OTM kunt u deze binnen zeven werkdagen na het aangaan van een dergelijke overeenkomst zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. brief, fax, e-mail) herroepen. Voor inachtneming van de herroepingstermijn volstaat de tijdige verzending van de herroeping. De herroeping dient te geschieden met vermelding van de gebruikersnaam en de inlogcode.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig, als OTM met uw uitdrukkelijke instemming voor het einde van de herroepingstermijn is begonnen met de uitvoering van de diensten of indien u zelf al begonnen bent (bijvoorbeeld door het afnemen van een test).

Intellectuele Eigendomsrechten Alle intellectuele eigendomsrechten van het tekst- en beeldmateriaal op de websites van OTM komen uitsluitend toe aan OTM. Niets van deze websites mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OTM.

Privacy De gegevens die u als afnemer in het kader van de activiteiten van OTM op de websites achterlaat, zullen worden opgenomen in de database van OTM. Deze persoonlijke gegevens, inclusief e-mail adres, worden slechts verwerkt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen en om afnemer op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van OTM.

OTM verwerkt de gegevens van afnemer mede om afnemer, indien gewenst, informatie toe te sturen van voor afnemer interessante producten en diensten van OTM, bij haar aangesloten aanbieders, haar partners of andere zorgvuldig door haar geselecteerde derden.

Indien afnemer niet wenst dat OTM de gegevens van afnemer verwerkt voor deze doeleinden, kan dit worden aangegeven middels een e-mailbericht naar info@onlinetalentmanager.nl

De persoonlijke gegevens van u als gebruiker van de testen alsmede eventuele testresultaten en persoonlijke rapportage worden strikt vertrouwelijk behandeld. OTM werkt niet mee met derden om uw surfgedrag op haar websites te koppelen aan persoonlijke gegevens. SPAM en andere commerciële toepassingen als spyware zijn taboe.

Uitsluiting van aansprakelijkheid OTM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van de websites van OTM, (ii) de informatie die op of via deze websites wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan OTM of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze websites, (v) misbruik van deze websites, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze websites beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze websites.

Toepasselijk recht Op de websites en de Gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien anderstalige versies van de Gebruiksvoorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen De informatie op de websites wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. OTM behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.